Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Candis GmbH voor het domein candis.io en alle bijbehorende subpagina's en diensten

 1. Preambule
  Deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden, met inbegrip van de bijhorende bijlagen ("AV"), regelen definitief de contractuele relaties tussen Candis GmbH ("CANDIS") en de contractuele partner ("Klant") aangeduid in het betaalportaal met betrekking tot de daarin vermelde diensten van CANDIS. Andere contractuele bepalingen, in het bijzonder de algemene voorwaarden van de klant, zijn niet van toepassing.
  CANDIS biedt uitsluitend aan bedrijven, belastingadviseurs en alle andere natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtsbevoegdheid die, in overeenstemming met § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB), handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het afsluiten van een rechtshandeling, de diensten aan die beschreven zijn op de bestelpagina, in het bijzonder die voor de boekhoudkundige ondersteuning.
 2. 2.Afsluiting van de overeenkomst, herroepingsrecht
  2.1 In geval van een maand- of jaarpakket wordt de overeenkomst gesloten door de Klant die het bestelformulier (offerte) op de bestelpagina van CANDIS invult.
  2.2 In het geval van een individueel pakket wordt dit door CANDIS voorbereid en naar de Klant gestuurd nadat het bestelformulier is ingevuld. De overeenkomst komt dan tot stand wanneer de Klant het pakket schriftelijk goedkeurt (e-mail is voldoende) (aanbod) en CANDIS dit aanbod aanvaardt door een schriftelijke bevestiging (e-mail is voldoende).
 3. Zur Verfügung stellen der Dienstleistung, Nutzungsumfang und Nutzungsbeschränkungen
  3.1 Zur Verfügung stellen der Dienstleistung: CANDIS stellt dem Kunden die auf der Bestellseite benannte Software (die im Bestellschein konkret genannte Kombination von Modulen) (im Folgenden „Software“) für die Dauer der Software-Subskription via Onlinezugang zur Verfügung. CANDIS räumt dem Kunden Zug-um-Zug gegen Zahlung der Nutzungsgebühr durch den Kunden ein nicht ausschließliches, zeitlich auf die Laufzeit dieser Vereinbarung beschränktes, nicht übertragbares Recht ein, auf die Software und die dazugehörige Dokumentation (die Software und die Dokumentation gemeinsam als „Material“ bezeichnet) in Übereinstimmung mit diesen AGB und den Angaben der Dokumentation und unbeschadet der zwingenden gesetzlichen Vorschriften gemäß des auf der Bestellseite angegebenen Nutzungsumfangs mittels der von CANDIS übersandten Log-In-Daten zuzugreifen und für eigene Geschäftszwecke nach vorstehender Maßgabe zu nutzen. CANDIS verpflichtet sich, für eine ständige Erreichbarkeit der Server Sorge zu tragen.
  3.2 Nutzungsumfang und Funktionalitäten: Der Kunde ist vorbehaltlich der Regelungen dieses Vertrages (insbesondere der Angaben auf der Bestellseite) berechtigt, das Material in dem auf der Bestellseite angegebenen Umfang (Subskriptionsdauer, Module, Anzahl von Nutzern) zu eigenen Zwecken einschließlich der Beratung seiner Kunden zu nutzen. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die Nutzung des Materials ausschließlich durch den/die Mitarbeiter oder Angestellte(n) („Nutzer“) erfolgt, die berechtigt sind die Leistungen von CANDIS gemäß Ziffer 5.1 dieser AGBs in Anspruch zu nehmen. Der Nutzungsumfang ergibt sich für die auf der Bestellseite genannte Kombination von Modulen mit den in der Dokumentation beschriebenen Funktionalitäten.
  3.3 Nutzungsbeschränkung: Der Kunde verpflichtet sich, die Software vertragsgemäß zu nutzen und weder an Dritte (andere Personen als die Nutzer gemäß Ziffer 5.1) weiterzugeben, noch sie in sonstiger Art und Weise Dritten zugänglich zu machen. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software zurück zu entwickeln (reverse engineering), zu dekompilieren, zu disassemblieren, zu modifizieren, zu vervielfältigen oder jeglichen Teil der Software zu benutzen, um eine separate Applikation zu erstellen. Der Kunde verpflichtet sich, (i) soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich gestattet, die Software nicht in irgendeiner Art und Weise zu modifizieren, zu kopieren, zu benutzen oder daraus abgeleitete Werke zu erstellen (ii) nicht zu versuchen, technische Nutzungsbeschränkungen an der Software zu umgehen, zu deaktivieren oder zu vereiteln; (iii) die Software im Ganzen oder in Teilen nicht an Dritte (andere Personen als die Nutzer gemäß Ziffer 5.1) zu übertragen, zu verkaufen, zu vermieten, zu leasen, zu vertreiben, zu sublizenzieren, zu verleihen oder anderweitig zu übergeben; (iv) Hinweise auf Eigentumsrechte auf der Software nicht zu ändern oder zu entfernen; (v) die Software nicht zur Bereitstellung von eigenen Time-Sharing-Diensten, Software-as-a-Service Angeboten („SaaS“), Servicebürodienstleistungen oder als Teil eines Application Service Provider oder Dienstleistungsangeboten zu benutzen.
  Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software mit anderen Computerprogrammen zu verbinden. Als Verbindung im benannten Sinne gilt nicht das Abspielen der Software auf einem Betriebssystem, welches die wesentlichen Funktionen eines Computers steuert und deren Nutzung ermöglicht. Die Software und ihre Komponenten dürfen nicht zur Verwendung auf verschiedenen Computern entbündelt werden. Insbesondere das Entbündeln oder Repackaging der Software zum Vertrieb, zur Übertragung oder zur (Weiter-)Vermietung ist nicht gestattet. Verstößt der Kunde gegen eine der vorstehenden Bestimmungen, werden sämtliche im Rahmen der Nutzungsvereinbarung erteilten Nutzungsrechte sofort unwirksam und fallen automatisch an CANDIS zurück. CANDIS ist berechtigt, den Zugang zu der Software zu sperren. In jedem Fall hat der Kunde die Nutzung der Software unverzüglich und vollständig einzustellen.
  CANDIS ist berechtigt, bei Vorliegen von Umständen, die auf eine Nutzung der Software durch andere als die berechtigten Nutzer schließen lassen, vom Kunden eine Auflistung derjenigen Personen zu verlangen, die die Software im Rahmen des eingeräumten Nutzungsrechts tatsächlich nutzen. Der Kunde ist verpflichtet, diese Auflistung unverzüglich nach Aufforderung CANDIS’ vollständig und wahrheitsgemäß zu erstellen und CANDIS zur Verfügung zu stellen. Kommt der Kunde seiner Verpflichtung zur Erstellung einer solchen Auflistung nicht ordnungsgemäß nach oder ist die Aufstellung falsch und/oder unvollständig, ist CANDIS berechtigt, das jeweils betroffene Nutzungsrecht außerordentlich zu kündigen. Weitergehende Ansprüche von CANDIS bleiben unberührt.
  3.4 Alle an dem Material bestehenden oder hiermit in Verbindung stehenden gewerblichen Schutzrechte stehen CANDIS zu. Das Eigentum des Kunden bzw. Nutzers an Datenträgern, Datenspeichern und sonstiger Hardware wird hiervon ebenso wenig berührt, wie die Rechte des Kunden bzw. Nutzers an den in der Download-Datei abgelegten und gespeicherten Rechnungsdaten. Der Kunde wird jedoch dafür Sorge tragen, dass vor der Vernichtung, dem Verkauf oder der sonstigen Weitergabe von Datenträgern, Datenspeichern oder sonstiger Hardware darin gespeichertes Material vollständig gelöscht wird. Dies gilt nicht, für die in der Download-Datei abgelegten und gespeicherten Rechnungsdaten des Kunden bzw. des Nutzers.
 4. 4.Verplichtingen van CANDIS
  4.1 CANDIS digitaliseert de factuurdocumenten ter voorbereiding van een gedigitaliseerde boekhouding. Een gedetailleerde beschrijving van de diensten is te vinden op www.candis.io/funktionen. Tijdens de digitalisering kunnen transmissiefouten niet worden uitgesloten, ondanks het gebruik van de modernste technologieën.
  4.2 CANDIS aanvaardt de door de Klant en de Gebruiker in overeenstemming met artikel 4.1 verzonden gegevens in overeenstemming met het contract, digitaliseert de voor de betaling vereiste gegevens en stelt deze in gedigitaliseerde vorm ter beschikking van de Klant als een gegevensrecord in het kader van servergebaseerde software in overeenstemming met artikel 3. Voor elk factuurdocument wordt een apart gegevensrecord aangemaakt. De Klant heeft de mogelijkheid en, indien van toepassing, de verplichting (zie paragraaf 5.2) om het gegevensbestand rechtstreeks aan te vullen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de voorgelezen inhoud te verzekeren alvorens een overdracht uit te voeren, zelfs indien CANDIS een manuele controle van de voorgelezen inhoud heeft uitgevoerd.
  4.3 De klant is er zich van bewust dat CANDIS de verstrekte gegevens enkel verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van dit contract en de gegevens in geen geval wettelijk of op enige andere wijze controleert, met name wat de fiscale aspecten betreft, of ze op enige wijze zelf wijzigt. Een dergelijke verificatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant of van derden die door de Klant zijn aangesteld.
 5. 5.Plichten en verplichtingen van de Klant
  5.1. De Klant is verplicht CANDIS mee te delen welke werknemers of personeelsleden gerechtigd zijn om als Gebruiker van de diensten van CANDIS gebruik te maken. CANDIS is niet verplicht gegevens van andere dan de hierboven bedoelde personen te ontvangen of te verwerken. Gedetailleerde informatie over kennisgeving kan worden verkregen bij CANDIS Support.
  5.2 Voorts heeft de klant in het bijzonder de volgende plichten en verplichtingen:
  a) De klant is verplicht ervoor te zorgen dat de invoer en doorgifte van gegevens correct, volledig en naar waarheid geschiedt.
  b) De klant is verplicht ervoor te zorgen dat geen misbruik wordt gemaakt van de door CANDIS geleverde diensten en dat de nationale en internationale auteurs- en merkrechten, octrooirechten, naam- en etiketteringsrechten alsmede andere industriële eigendomsrechten en persoonlijke rechten van derden in acht worden genomen.
  c) De klant is verplicht de gebruikers tijdig voor het begin van het gebruik te informeren over de details van deze overeenkomst, in het bijzonder over de rechten en plichten die uit deze overeenkomst voortvloeien. Dit geldt in het bijzonder voor de verplichting krachtens punt 5.2 f).
  d) De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat, indien hij gegevens van derden (werknemers, klanten van de Klant, etc.) door CANDIS laat uitlezen, dit gebruik niet geschiedt zonder toestemming van deze derden, voor zover dit wettelijk verplicht is.
  e) De klant is verplicht CANDIS onverwijld op de hoogte te brengen van eventuele storingen van de door CANDIS ter beschikking gestelde servergebaseerde software. Na indiening van een storingsmelding worden de kosten vergoed die CANDIS heeft gemaakt voor de inspectie van haar technische uitrusting, indien er geen storing van de technische uitrusting van CANDIS is opgetreden en indien de klant een dergelijke storing door een redelijke probleemoplossing had kunnen ontdekken.
  f) Voor zover de klant persoonsgegevens verzamelt, verwerkt of gebruikt in het kader van het gebruik van de diensten van CANDIS en er geen wettelijk toelaatbare omstandigheid tussenkomt, zal de noodzakelijke toestemming van de respectieve betrokken persoon worden verkregen.
  g) Persoonlijke toegangsgegevens (paswoord en wachtwoorden) mogen niet aan derden worden bekendgemaakt en moeten tegen toegang door derden worden beschermd. Om veiligheidsredenen moeten zij vóór de eerste ingebruikneming en vervolgens met regelmatige tussenpozen worden gewijzigd. Indien er reden is om te vermoeden dat onbevoegden kennis hebben genomen van de toegangsgegevens, zal de Klant CANDIS daarvan onverwijld in kennis stellen en de toegangsgegevens onverwijld wijzigen. De toegangsgegevens mogen alleen in gecodeerde vorm worden opgeslagen op PC, USB-stick en CD-ROM.
  h) Indien CANDIS gevoelige gegevens in de zin van § 3 lid 9 Bundesdatenschutzgesetz moet verwerken, zal de Klant CANDIS hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen.
  i) CANDIS digitaliseert de factuurdocumenten ter voorbereiding van de gedigitaliseerde boekhouding. Een gedetailleerde beschrijving van de dienst is te vinden op https://www.candis.io/produktuebersicht. Tijdens het digitaliseringsproces kunnen transmissiefouten niet worden uitgesloten, ondanks het gebruik van de modernste technologieën. De klant is derhalve verantwoordelijk voor de controle van de gedigitaliseerde factuurdocumenten alvorens tot betaling over te gaan.
  j) De Klant verklaart dat alle handelingen en verklaringen van derden beschikbaar zijn die vereist zijn voor de levering van de dienst van CANDIS volgens de federale wet op de gegevensbescherming en andere wettelijke voorschriften, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, die volgens artikel 5.2 f) van deze AV.
 6. 6.Gegevensbescherming; overeenkomst betreffende de bestelling van gegevens
  6.1 De klant is er zich van bewust dat CANDIS, met de voorafgaande toestemming van de respectieve gebruiker, de hem meegedeelde gegevens kan anonimiseren en gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder om de producten van CANDIS te optimaliseren. De gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan derden die met CANDIS samenwerken in overeenstemming met de bepalingen 6.2 en 6.3. Er vindt geen overdracht plaats aan niet-betrokken derden. Meer details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van CANDIS op
  6.2 CANDIS maakt gebruik van externe dienstverleners om de dienst te implementeren, in het bijzonder om de factuurdocumenten te digitaliseren en de bankrekeningen en betalingsdiensten van de Klant in real time te synchroniseren. Met deze dienstverleners zijn overeenkomsten inzake de verwerking van bestelgegevens gesloten in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming.
  6.3 Voor zover CANDIS gegevens van de Klant of de Gebruiker ontvangt, opslaat, digitaliseert en in gedigitaliseerde vorm ter beschikking stelt van de Klant en de Gebruiker in het kader van server-based software conform artikel 5, is dit in opdracht van de Klant een gegevensverwerking. De verplichtingen die in dit verband op de partijen rusten, worden gespecificeerd in de als bijlage bijgevoegde Overeenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens.
 7. 7.Contractduur en opzegging; beëindiging van het contract; bewaring en verwijdering van gegevens
  7.1 De contractduur en de facturatiecyclus vloeien voort uit het afsluiten van het abonnement op de bestelpagina van CANDIS. De termijn voor gewone opzegging voor pakketten met een jaarlijkse basisprijs is 2 maanden voor het einde van de facturatiecyclus. De periode voor gewone opzegging voor pakketten met een maandelijkse basisprijs is 4 weken tot het einde van de kalendermaand.
  7.2 Het recht op opzegging om een goede reden blijft onaangetast. Een goede reden wordt aan CANDIS gegeven in het bijzonder in het geval dat de klant de verplichtingen die op hem rusten krachtens artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden substantieel schendt, of wanneer de klant meer dan vier weken na de vervaldag in gebreke blijft met de betaling van de vergoeding.
  7.3 Vanaf de ontvangst van de opzegging wordt de Klant in de gelegenheid gesteld om gedurende een periode van zes weken of - indien dit later is - tot de datum van beëindiging van het contract, de door hem op het CANDIS-platform geplaatste inhoud en documenten te downloaden op zijn eigen gegevensdrager. De Klant geeft zijn toestemming dat de opgeslagen inhoud en documenten dan door CANDIS worden verwijderd. Indien de zes weken voor de Klant niet volstaan om zijn gegevens te beveiligen, kan de Klant schriftelijk (e-mail is voldoende) bij CANDIS een verlenging van telkens één maand aanvragen, in welk geval de overeengekomen maandelijkse vergoeding verschuldigd is. Zodra de klant zijn gegevens niet langer wenst te bewaren, kan hij CANDIS hiervan op elk ogenblik na opzegging schriftelijk op de hoogte brengen (e-mail is voldoende). De klant stemt ermee in dat de opgeslagen inhoud en documenten nadien door CANDIS kunnen worden gewist.
 8. 8.Garantie; Verplichting van de klant om mee te werken
  8.1 In geval van het bestaan van gebrekkig materiaal heeft de klant het recht om eerst de verwijdering van het gebrek te eisen en, indien het gebrek niet binnen vier weken na de kennisgeving is verwijderd, een redelijke vermindering van de gebruiksvergoeding te eisen voor de duur van het bestaan van het gebrek.
  8.2 CANDIS geeft geen garantie dat de Software, ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid, vrij is van defecten, fouten, bugs en tijdelijke serverstoringen.
  8.3 De klant is verplicht aan CANDIS verifieerbare documenten en informatie te verstrekken over de aard en het optreden van afwijkingen van de prestatiespecificatie van de software, en zijn medewerking te verlenen aan de inperking en identificatie van fouten en foutbronnen.

 9. 9.1CANDISis onbeperkt aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid, alsook bij gebrek aan een gegarandeerd kenmerk, voor alle aan haar toe te rekenen schade.
  9.2 In geval van lichte nalatigheid is CANDIS onbeperkt aansprakelijk in geval van letsel aan leven, lichaam en gezondheid. Voor het overige is CANDIS slechts aansprakelijk in geval van lichte nalatigheid indien een verplichting wordt geschonden, waarvan de uitvoering de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt, en op de naleving waarvan de klant zich regelmatig kan beroepen (kardinale plicht). In geval van schending van een kardinale verplichting is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract. Dit geldt ook voor gederfde winst en niet gerealiseerde besparingen. Aansprakelijkheid voor andere verregaande gevolgschade als gevolg van een defect is uitgesloten.
  9.3 De aansprakelijkheid volgens de voorschriften van de wet op de productaansprakelijkheid blijft onaangetast.
  9.4 Niettegenstaande het bepaalde in deze paragraaf is CANDIS niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van het feit dat de klant zijn controleverplichting uit hoofde van artikel 5.2 i) niet is nagekomen.
  9.5 CANDIS is slechts aansprakelijk voor het verlies van gegevens tot het bedrag dat zou zijn opgelopen indien er regelmatig en naar behoren een back-up zou zijn gemaakt voor het herstel van de gegevens.
  9.6 De Klant is aansprakelijk voor alle plichtsverzuim door zijn gebruikers en andere derden die plichtsverzuim plegen in de sfeer die onder de controle van de Klant valt, tenzij de Klant kan bewijzen dat hij niet verantwoordelijk is voor de plichtsverzuim.
  9.7 CANDIS is gevrijwaard van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op een onwettig gebruik van de diensten van CANDIS door de klant, of die met zijn toestemming worden gemaakt, of die in het bijzonder voortvloeien uit gegevensbescherming, auteursrecht of andere juridische geschillen in verband met het gebruik van de diensten van CANDIS. Indien de klant beseft, of moet beseffen, dat een dergelijke overtreding op handen is, is er een verplichting om CANDIS onverwijld op de hoogte te brengen.
  9.8 Voor zover de aansprakelijkheid van CANDIS is uitgesloten, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn werknemers, werknemers, personeel, vertegenwoordigers en plaatsvervangers, en voor de aansprakelijkheid van CANDIS voor hun gedrag.
 10. 10.Industriële eigendomsrechten en auteursrechten; eigendomsgebreken
  10.1 Tenzij anders overeengekomen, is CANDIS verplicht de Leveringen vrij van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden (hierna "Eigendomsrechten" genoemd) uitsluitend te leveren in het land van de plaats van levering. Indien een derde gerechtvaardigde aanspraken op de Afnemer doet gelden op grond van schending van eigendomsrechten door leveringen van de Leverancier conform de overeenkomst, is CANDIS als volgt jegens de Afnemer aansprakelijk:
  10.2 CANDIS zal, naar eigen goeddunken en op eigen kosten, ofwel een gebruiksrecht verkrijgen voor de betreffende leveranties, ofwel deze wijzigen zodat er geen inbreuk wordt gemaakt op het eigendomsrecht, ofwel deze vervangen, indien en voor zover de verschuldigde functionaliteit van de software hierdoor niet wezenlijk wordt aangetast. Indien dit voor CANDIS niet mogelijk is onder redelijke voorwaarden, of indien de latere uitvoering door CANDIS mislukt binnen een door de klant gestelde redelijke termijn, kan de klant, onder de wettelijke voorwaarden, zich terugtrekken uit het contract of de prijs verlagen.
  10.3 De verplichting van CANDIS tot schadevergoeding wordt geregeld door artikel 9 van deze AV.
  10.4 De voormelde verplichtingen van CANDIS' bestaan slechts voor zover de klant CANDIS onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengt van de door de derde ingediende vorderingen, geen inbreuk erkent en zich aan CANDIS alle verweermaatregelen en schikkingsonderhandelingen voorbehoudt; in dit verband zal de klant CANDIS alle nodige volmachten en bevoegdheden verlenen om zich te verdedigen tegen de aangevoerde rechten van derden. Indien de Klant het gebruik van de Leveringen staakt om de schade te beperken of om een andere goede reden, is de Klant verplicht de derde erop te wijzen dat het staken van het gebruik geen enkele erkenning van een inbreuk op de eigendomsrechten inhoudt.
  10.5 Vorderingen van de klant zijn uitgesloten indien hij verantwoordelijk is voor de schending van eigendomsrechten.
  10.6 Aanspraken van de klant zijn verder uitgesloten indien de inbreuk op het eigendomsrecht wordt veroorzaakt door speciale specificaties van de klant, door een toepassing die niet te voorzien is door de aanbieder of door het feit dat de levering door de klant wordt gewijzigd.
  10.7 CANDIS behoudt zich de onbeperkte exploitatierechten op grond van het eigendoms- en auteursrecht voor wat betreft kostenramingen, tekeningen, handleidingen en andere documenten (hierna "Documenten" genoemd). De Documenten kunnen slechts met voorafgaande toestemming van CANDIS voor derden toegankelijk worden gemaakt en moeten, indien het contract niet aan CANDIS wordt gegund, op verzoek onverwijld aan CANDIS worden geretourneerd.
  10.8 In geval van andere eigendomsgebreken zijn de bepalingen van artikel 8 van deze AV (garantie voor materiaalfouten) van overeenkomstige toepassing.
  10.9 Alle verdere vorderingen van de Klant op CANDIS en zijn plaatsvervangers of andere dan de in dit artikel 10 geregelde vorderingen op grond van een eigendomsgebrek zijn uitgesloten.
 11. 11.Geheimhouding
  11.1 De Klant is verplicht de Software te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking door derden en dient ervoor te zorgen dat geen enkele kopie, publicatie of andere vorm van openbaarmaking van het materiaal (inclusief de Software), geheel of gedeeltelijk, plaatsvindt, tenzij toegestaan door de Gebruikersovereenkomst. De Klant erkent dat het materiaal, met inbegrip van de software, waardevolle vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen bevat, en dat het ongeoorloofd gebruik en/of de ongeoorloofde kopieën ervan schade kunnen toebrengen aan CANDIS.
  11.2 De Klant verbindt zich er tegenover CANDIS toe alle vertrouwelijke informatie die hem vooraf en/of tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst bekend is geworden of zal worden, geheim te houden en in het bijzonder te vermijden dat derden toegang krijgen tot dergelijke informatie. De Afnemer dient alle gebruikers, medewerkers en door hem geautoriseerde medewerkers, voor zover zij daartoe niet reeds op grond van hun arbeidsovereenkomst verplicht zijn, te verplichten tot geheimhouding in de hier omschreven mate.
  11.3 Vertrouwelijk in de zin van deze Overeenkomst is alle informatie die als zodanig door CANDIS is gemarkeerd, of waarvan de vertrouwelijkheid voortvloeit uit de omstandigheden.
  11.4 De verplichting tot geheimhouding overeenkomstig bovenstaand artikel 11.2 hierboven is niet van toepassing op vertrouwelijke informatie (i) die reeds in het publieke domein aanwezig is of algemeen bekend is op het ogenblik dat de Klant er kennis van neemt, of die bekend wordt zonder enige inbreuk op deze vertrouwelijkheidsverplichting, (ii) die door een derde aan de Klant wordt verstrekt zonder enige inbreuk op een vertrouwelijkheidsverplichting ten aanzien van CANDIS, (iii) die onafhankelijk van deze overeenkomsten door de klant zijn ontwikkeld, of (iv) indien en in de mate dat de Vertrouwelijke Informatie op grond van een afdwingbaar officieel of gerechtelijk bevel moet worden overhandigd en de klant CANDIS onmiddellijk na kennisname van de meldingsplicht op de hoogte heeft gebracht en CANDIS de gelegenheid heeft gegeven om tegen de melding op te treden.
 12. Andere voorwaarden
  12.1 Het Duitse recht is van toepassing. De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit contract is de statutaire zetel van CANDIS in Berlijn.
  12.2 De klant kan de rechten en verplichtingen uit hoofde van dit contract slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van CANDIS aan een derde overdragen.
  12.3 De Leverancier blijft gerechtigd deze Voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. De Klant wordt schriftelijk (e-mail is voldoende) op de hoogte gesteld van de aangebrachte wijzigingen. De wijzigingen worden van kracht tenzij de klant binnen vier (4) weken na ontvangst van de kennisgeving overeenkomstig zin 2 schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij CANDIS. In de schriftelijke mededeling overeenkomstig zin 2 wijst de aanbieder nogmaals uitdrukkelijk op de betekenis en de juridische gevolgen van het zwijgen. Indien de Afnemer bezwaar maakt tegen de wijzigingen van deze AV, kunnen zowel de Leverancier als de Afnemer de overeenkomst waarop de wijziging betrekking heeft, op buitengewoon formele wijze beëindigen.
  12.4 Algemene voorwaarden van de Klant maken geen deel uit van de overeenkomst, ook al zijn ze niet uitdrukkelijk in detail tegengesproken.

Status: maart 2019